MSTMED

ข่าว และ บทความ


โควตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

" โควตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "


👉 รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต👈☝️ คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) 

  • ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง

พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 2 โควตา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         

           ✴️ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

           ✴️ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

           ✴️ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครทุกโครงการ 🧒👩   

 

           ✴️ มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

           ✴️ ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

           ✴️ ต้องไม่เป็น "ผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาแล้ว" เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือมีความผิดตามกฎหมาย

           ✴️ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 


 ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย ❗ 


         ⚠️ ผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 2 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ CAS65 รอบที่ 1 ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565⚠️

 

3. จำนวนรับ 👩🏻👱🏻

 

           ✴️ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 78 คน ดังนี้ จังหวัดชลบุรี 18 คน ระยอง 11 คน จันทบุรี 8 คน ตราด 7 คน นครนายก 10 คน พระนครศรีอยุธยา 15 คน สมุทรสงคราม 4 คน

และสระแก้ว 5 คน

           ✴️ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 2 คน คือ จังหวัดตราด 1 คน สระแก้ว 1 คน

           ✴️ โครงการโอลิมปีกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวน 3 คน

 

4. กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือก 👱🏽👩🏽

 

           ✴️ ผู้สมัคร สมัครสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท ทางอินเทอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามประกาศของ กสพท ฉบับที่ 2

           ✴️ ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ตามที่ ทปอ. กำหนด)

           ✴️ สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วันอังคารที่ 1 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 15 มีนาคม แพทยศาสตรบัณฑิตฯ TCAS65 รอบที่ 2 ทาง พ.ศ. 2565 อินเทอร์เน็ตที่ คลิ๊กที่ 👉🏼 admission.md.chula.ac.th

 

5. วิธีการสมัคร 📝

 

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ คลิ๊กที่ admission.md.chula.ac.th โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดครบตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครโดยการสแกน

 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 📃

 

ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ลงชื่อและนามสกุลรับรองเอกสารหรือสำเนาทุกฉบับ

คลิ๊กดูขั้นตอนการสมัครได้ที่  👉🏻 admission.md.chula.ac.th 👈🏻

 

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 💸

 

           ✴️ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นำไปชำระเงินที่เคานเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา

           ✴️ ค่าธรรมเนียมในการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

           ✴️ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนงินค่าธรรมนียมการสมัครทุกประเภทแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

8. การคัดเลือกเข้าศึกษา 🦰

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

ทางอินเทอร์เน็ต คลิ๊กที่ 👉🏻admission.md.chula.ac.th 👈🏻

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร 👉🏻 https://drive.google.com/file/d/1Eo8y4ywfCrAuaEVjZT2Y2Ys6L5hfcmvV/view?usp=sharing 👈🏻

 

 


ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น