MSTMED

ข่าว และ บทความ


ประกาศแพทยสภา

ธนกฤต ศรีพัฒนวงศ์ 0 แนะนำคอร์สเรียน

🖋ประกาศ สัตวแพทยสภา

ประกาศ สัตวแพทยสภา
 ที 66 / 2565 

เรื่อง
การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ

🎒คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร 


1. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาที่ขออนุมัติบัตรหรือเทียบเท่าจากสถาบันในต่างประเทศที่สัตวแพทยสภารับรอง 
2. ได้รับปริญญาเอกจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และสัตวแพทยสภารับรอง และมีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตร ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันที่ กระทรวงศึกษาธิการและสัตวแพทยสภารับรอง และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี 
5. ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานทางวิชาการในสาขาที่ขออนุมัติบัตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) อย่างน้อย 1 เรื่อง

 

🎒การสมัครสอบ 


1. สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการ แห่งประเทศไทย สำนักงานสัตวแพทยสภา

2. วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบจาก www.vetcouncilor.th เมนูวิทยาลัยชำนาญการฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

 

🎒เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ


 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. สำเนาใบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

5. ในกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานมาด้วย เช่น ใบทะเบียนสมรส

6. รายงานประสบการณ์ตามที่แต่ละสาขากำหนด

7. หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตร จากผู้บังคับบัญชา

8. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร 10,000 บาท และ

9. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์สาขาที่ขออนุมัติบัตรจากต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือ

10. สำเนาใบปริญญาเอก (ถ้ามี) หรือ

11. สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี) หรือ

12. สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ถ้ามี) หรือ

13. สำเนาปริญญาโท (ถ้ามี) หรือ

14.(สำหรับผู้ที่สำเร็จสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 10 ปี) ผลงานทางวิชาการ ในสาขาที่ขออนุมัติบัตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการ กลั่นกรองหรือมีหนังสือจากสำนักพิมพ์รับรองว่าจะลงพิมพ์ 1 เรื่อง

 

🎒วิธีการสอบและการตัดสินผลการสอบ 

• การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน 
•การสอบปฏิบัติและการสอบปากเปล่า 

 

ผู้สอบได้ คือ ผู้ที่สอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า

ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่า ครั้งนั้นไม่ผ่าน จะมีโอกาสสอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าแก้ตัว แล้วแต่กรณี

ได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

 

ส่วนผู้ที่สอบข้อเขียนไม่ผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่า ครั้งนั้นผ่าน

จะมีโอกาสสอบข้อเขียนแก้ตัวครั้งถัดไปได้อีกสองครั้ง ในการสอบแก้ตัวผู้สอบต้องดำเนินการสมัครสอบและ

ชำระค่าสมัครสอบใหม่ทุกครั้ง ผลการสอบให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสอบเป็นที่สิ้นสุด

 

🎒กําหนดการสอบและการประกาศผล

 วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบวิชา เวลาและสถานที่สอบภายในวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566


   สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า 
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
   ประกาศผลสอบ 
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566


สนใจสมัครเรียน

ทักแชทขอคำปรึกษารายวิชาได้เลย

ID line : @mstmed
โทร. 064-636-4198

#เตรียมสอบแพทย์ #เตรียมสอบ #คณะแพทย์ศาสตร์ #แพทย์ศาสตร์ #สมัครสอบ #สมัครสอบแพทย์ #เตรียมสอบม.5 #รอบรับตรง #รอบแอด #รอบAdmission #รอบโควตา #รอบโควต้า #รอบportfolio #เตรียมสอบเภสัช #เตรียมสอบทันตะ #เภสัช #คณะเภสัช #คณะทันตะ #ทันตะ, #นักศึกษาแพทย์ #มปลาย #มัธยม #นักเรียน #ปิดเทอม #เรียนพิเศษ

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น